Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để sử dụng rượu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Kindly confirm that you are of legal drinking age according to current Vietnamese regulations.

XÁC NHẬN VÀ TIẾP TỤC CONFIRM & CONTINUE